Betaalmethoden

Voor het veilig betalen werken wij met Ideal van de gezamenlijke Nederlandse banken. Wij werken voor ons en jou gemak met Mollie, een goede en betaalbare tussenpersoon voor iDEAL en andere betaalmethodes.

Op je afschrift of in je scherm kan dus een melding komen van Mollie en/of van deSwaan, de naam van ons hoofdbedrijf.

Verder kan je kiezen voor Paypal betaling of vooraf overmaken per bank.
Betalen onder REMBOURS is mogelijk, je betaald dan aan de bezorger. Let op, hier zijn HOGE KOSTEN aan verbonden per rembourszending, deze zijn voor rekening van de klant.

Het is bij deSwaan niet mogelijk om op een andere wijze achteraf te betalen, tenzij (bestaande) zakelijke klant en goedkeuring directie.
Nieuwe klanten dienen een 1e keer altijd een volledige betaling of gedeeltelijke aanbetaling te doen, helaas hebben ervaringen uit het verleden ons hiertoe gedwongen.

Vragen over een betaling aan deSwaan, neem dan contact met ons op via de klantenservice

Klachten doorgeven

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.Het liefst per e-mail info@deswaan.nl, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en klantnummer of bestelnummer met een beschrijving van de klacht. Een digitale foto erbij ter verduidelijking kan helpen.

Dit kan ook per reguliere post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:
deSwaan Kado
De Swaan 18
1722 PW Zuid-Scharwoude

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

zet bij een briefwisseling altijd uw mailadres erbij, we mailen u dan een ontvangstbevestiging en de manier waarop wij uw klacht kunnen oplossen.

Privacy AVG

deSwaan gevestigd aan De Swaan 18 / Langedijk & Wagenweg 2 / Langedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Kantoor deSwaan
De Swaan 18
1722PW ZUID-SCHARWOUDE
0226-391883

De Functionaris Gegevensbescherming van deSwaan is te bereiken via info@deswaan.nl

Werkend voor / onder de naam:
www.deswaan.nl
www.speelparkdeswaan.nl
www.deswaankado.nl
Speelpark deSwaan / Langedijk
deSwaan Groepsuitjes / Langedijk
deSwaan Kado & Kerstpakketten / Langedijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

deSwaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht (indien noodzakelijk)
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto gezicht bij seizoenspassen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deswaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

deSwaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Abonnementen / seizoenspassen
– deSwaan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
deSwaan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van deSwaan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
deSwaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren over het algemeen een bewaartermijn van 3 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor een goede dienstverlening aan u.

Delen van persoonsgegevens met derden
deSwaan verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld uw adres aan onze bezorgdienst of postbode & belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
deSwaan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door deSwaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deswaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. deSwaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
deSwaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deswaan.nl

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door deSwaan met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. deSwaan behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel deSwaan alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is deSwaan niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Swaan,  welke geen eigendom zijn van deSwaan, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van deSwaan. Hoewel deSwaan uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door deSwaan worden onderhouden wordt afgewezen.

deSwaan sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Team deSwaan

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl